Hållbarhet för oss

På BrickHouse utvecklar och bygger vi bättre bostäder med omtanke om nuet och framtiden för ett klimatsmart och socialt hållbart samhälle. Byggbranschen står för stora koldioxidutsläpp och därför arbetar vi aktivt med hela livscykelperspektivet i åtanke när vi bygger nya bostäder. Från projektplanering till byggprocessen och den färdiga fastigheten att användas för många år framöver. Vårt arbete för långsiktig hållbarhet är i enlighet med FN:s globala mål för en hållbar utveckling och Agenda 2030.

Våra bostäder

Hur vi vill bo och leva, hur våra levnadsvillkor och framtidsdrömmar ser ut är några av de frågor BrickHouse arbetar med varje dag. Vi vet att vårt boende utgör en av våra största investeringar och är en mycket viktig del av vårt välbefinnande. Vi vill bygga tillgängliga bostäder med social hållbarhet, vi utvecklar yteffektiva hyresbostäder i olika storlekar, vi upprättar kollektiva boendeformer, delningsekonomi och ett flexibelt ”prova-på-boende”.

Hållbart boende

Hur vi väljer att bo, påverkar klimatet. Att välja att bo på mindre yta eller att byta till mer klimatsmart uppvärmning kan göra stor skillnad beroende på hur vårt nuvarande boende ser ut.
Var vi vill bo, är också en fråga som förändras över tid och under olika faser i livet. Vi har haft en långtgående och pågående förtätning av våra storstäder samtidigt som allt fler idag letar sitt boende utanför staden och med närhet till naturen. Detta ställer nya krav på vårt bostadsbyggande, våra stadskvarter och dess boendemiljö men möjliggör också för nya boendeformer och ökad förståelse för den befintliga och uppväxta närmiljön.

Trygghet och välmående

Våra boenden skall vara funktionella, trygga och trivsamma. Att vara trygg i sitt boende är en rättighet för alla. Att bo bra handlar också om att boendemiljön är tilltalande, vacker och trivsam. Som utvecklare av fastigheter tar vi vårt ansvar, för att ta fram tillgängliga, säkra, inspirerande och inkluderande bostäder, grönområden och offentliga rum. Personer som är extra utsatta, kvinnor, barn och äldre, personer med funktionsnedsättning eller med särskilda behov skall inte möta på hinder eller ha skäl för att känna sig rädda. Barn skall kunna leka säkert från trafik och andra hinder.

Ett hållbart boende

• skall byggas med minimal klimatpåverkan, och möjliggöra för den boende att leva miljövänligt.
• skall se till människans livsvillkor och möjliggöra sociala relationer, rekreation och rörelse, trygghet och hemkänsla.
• inkluderar närområdet och värnar om biologisk mångfald, gröna rum och naturliga lösningar för dagvatten.
• är tillgänglighet för de boende och de som besöker eller arbetar i kvarteret.

Effektiv energianvändning är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen liksom att använda miljömärkt el från förnybara källor. Från byggprocessen till vårt långsiktiga ägande av våra bostäder använder vi hållbara material, produkter och tjänster. Vi energieffektiviserar våra bostäder och nyttjar förnybar el från bergvärme och solceller.

En god boendemiljö innebär välbefinnande och hälsa med kopplingar till inomhusmiljön såsom inomhustemperatur, luftdrag, dammpartiklar och luftkvalitet. Vi utvecklar våra byggtekniska och arkitektoniska lösningar och bygger bostäder med kvalitativa material. Vi bygger synliga och tillgängliga rum för sophantering och återvinning för en giftfri vardag med hållbart kretslopp för avfall och god renhållning av utemiljön.

Den biologiska mångfalden är utsatt i en förtätning av samhället och frestar på vårt ekosystem. Vi bygger bättre stadsmiljöer och anlägger sedumtak, gröna innergårdar och plats för odlingslådor för att skapa flöden för naturlig dagvattenavrinning och främja den biologiska mångfalden.

Ett bättre livsstilsval kan vara att öka sin vardagsmotion och minska stillasittandet. På BrickHouse arbetar vi aktivt för att påverka till bättre livsstilsval, så kallad nudging. Vi upprättar moderna mobilitetslösningar och uppmuntrar till minskat privat bilägande och lockar till användandet av gemensam bil- och cykelpool, kollektivtrafik, cykling och gång. I våra kvarter ökar vi antalet cykelparkeringar och upprättar cykelrum med cykelverkstad och tillhörande cykelservice för att förenkla användandet av cykel året om.

Uppkopplade och smarta bostäder med digitala lösningar är ett behov som vuxit snabbt och idag är det närmare ett krav som förhöjer boendeupplevelsen, ökar tryggheten och möjliggör ökad valfrihet. En väl planerad bostad kan även tjänstgöra som hemmakontor, ett behov som ökat särskilt det senaste året i samband med pandemin. Vi installerar snabb fiberuppkoppling i alla våra hus och lägger till smarta kundvänliga fastighetsägartjänster.

Ekonomisk hållbarhet uppnår vi genom att arbeta långsiktigt med ekonomisk uthållighet och långsiktigt ägande när vi utvecklar våra affärer. Tillsammans har vi många års erfarenhet och bred samlad kompetens och garanterar en trygg investering med hållbarhet i fokus. Våra projekt formas utifrån våra partners och medarbetares kompetens och bakgrunder såsom långsiktig byggmästaranda, gediget byggnadsutförande och arkitektoniska kvaliteter i världsklass.

Bostadsrättsfastigheten 15/20, centralt beläget på Kungsholmen är ett av våra framgångsprojekt. Här såg vi möjligheten att ta vara på befintliga tillgångar och bestånd och se nya användningsområden. En 100 år gammal fastighet renoverandes varsamt och gjordes om till en bostadsrättsfastighet med mindre bostadsrätter med delade funktioner såsom gym, second living room och ett flexibelt tvättstugekoncept. Se mer på 1520.se.