Spannlandet 2, Hägerneholm, Täby

Det nya kvarteret Spannlandet 2 byggs med tydlig hållbarhetsprofil och moderna mobilitetsåtgärder som ett led i de globala klimatmålen. Spannlandet 2 kommer preliminärt att bestå av 161 lägenheter fördelade på 42 st 1:or, 100 st 2:or och 19 st 3:or.

Byggstart i augusti 2021 med första inflyttning juni 2023.
BrickHouse bygger det nya Kvarteret Spannlandet 2, ett hyresbostadshus om 7300 m2 BTA i Hägerneholm i Täby. Till sommaren 2023 planeras 161 yteffektiva lägenheter att stå klara, flertalet under 35 kvm och attraherar nya på bostadsmarknaden, singelhushåll och den lilla familjen.

Projektets arkitektur är varierande och levande, signerat delägaren och arkitekten Thomas Sandell, som tillsammans med övriga ägare ställer höga krav på hållbar stadsmässighet och långsiktigt ägande.

Fakta om projektet:

Byggstart: Aug 2021
Inflytt: juni-september 2023
Upplåtelseform: Hyresrätt
Antal lägenheter: 161

Den nya stadsdelen Hägerneholm
Hägerneholm är en ny stadsdel som etableras i Arninge-Ullna i attraktiva Täby med närmare 1300 nya bostäder, varav flertalet är radhus och flerbostadshus. Hägerneholm ligger idylliskt med närhet till friluftsliv, natur, shopping, service och bra kommunikationer. Under 2022 står det nya resecentrumet Arninge station klart, ett nav för kollektivtrafiken i hela nordöstra Stockholm.
För mer information: Se Täby kommuns hemsida > 

Spannlandet 2, ett projekt med fokus på hållbarhet, valbarhet och trygghet.
För de boende kommer ledorden vara trygghet, kvalitet, valfrihet och rörelse.

Hållbarhet
Spannlandet 2 kommer att uppföras med kvalitetsmärkning Miljöbyggnad Silver. Detta uppnås med hög kvalitet på energiförsörjning och projektets livscykelperspektiv; planering, genomförande/byggande och förvaltning.

Byggnaden uppfyller de utökade energikraven med en närapå halverad energikonsumtion i jämförelse med allmänna kraven i BBR. Vi installerar tex bergvärme och solceller.

I linje med Täby kommuns visioner inför BrickHouse så kallad Grön Resplan för kvarteret Spannlandet 2, vilket innebär flexibla och innovativa mobilitetsåtgärder som ett led i de globala klimatmålen. För Spannlandet 2 kan vi reducera antalet bilparkeringsplatser till 9 p-platser per 1000/kvm BTA och utöka antalet cykelparkeringar, vilket möjliggör för en aktiv livsstil och minskad negativ påverkan på miljön.

Valbarhet
Kvarteret Spannlandet 2 utformas med 161 yteffektiva lägenheter, flertalet under 35 kvm. Fördelat byggs 42 st 1:or, 100 st 2:or och 19st 3:or. Variationen av lägenheter attraherar nya på bostadsmarknaden, singelhushåll och den lilla familjen.

Med sitt unika läge centralt i Hägerneholm finns vardagsaktiviteter inom rimliga gång- och cykelavstånd; dagis, skola, matbutiker och kollektivtrafik. BrickHouse har som vision att hyresgästerna skall välja cykel framför bil och bygger här 220 cykelparkeringsplatser, fördelade på innergården och i ett cykelrum som även rymmer en cykelverkstad.

Trygghet
Att skapa trygga miljöer för människor är av stor vikt i stadsplaneringen. Ett tryggt område är ett tillgängligt område. Kvarteret Spannlandet byggs med väl belysta entréer mot gatumiljön och med flertalet dörrar längs husfasaderna mot innergården. En väl belyst och inredd innergård med ytor för samutnyttjande; lekplats, odlingslådor, cykelställ, en separat byggnad utgör en tillgänglig och inbjudande tvättstuga och gemensamhetslokal. Cykelrummet, som är i gatuplan förses med stora fönster mot gatan för att öka synligheten och tryggheten.

Miljö och framtid – Vegetation och dagvattenhantering
Ett trivsamt bostadskvarter förutsätter fungerande avfallshantering, Spannlandet 2:s miljörum placeras lättillgängligt för både de boende och dess aktörer. BrickHouse samarbetar med kommunens leverantörer för avfall och vatten och ställer höga krav på ett fungerande tur- och retursystem. En väl anlagd dagvattenavrinning bidrar till minimal åverkan vid nederbörd och bidrar till gröna innergårdar och parkanläggningar.